MOBILNÁ APLIKÁCIA SKIORAMA

Ochrana súkromia a osobných údajov

A. Prehľad

 

Spoločnosť GFX PULSE si je vedomá a reaguje na váš záujem o spôsob, akým sa získavajú, používajú a zdieľajú vaše osobné údaje, keď navštívite aplikáciu Skiorama. Spoločnosť GFX PULSE je zaviazaná chrániť súkromie spotrebiteľov, produkty a služby GFX PULSE. Toto oznámenie opisuje zásady ochrany súkromia vzťahujúce sa na aplikáciu ("Ochrana súkromia"), čo spolu s Podmienkami používania APLIKÁCIE SKIORAMA tvorí Všeobecné zmluvné podmienky Aplikácie Skiorama ("Všeobecné zmluvné podmienky").

Napriek tomu, že podrobne opísané zásady ochrany osobných údajov sú uvedené nižšie, je dôležité si všimnúť nasledovné:

 

Informácie umožňujúce identifikovať vašu osobu, ktoré poskytnete, sa považujú za dôverné a s výnimkou uvedenou v paragrafe C takéto informácie nebudú poskytnuté iným osobám.

 

B. Informácie získané spoločnosťou GFX PULSE

 

Informácie získané online môžu byť buď anonymné alebo informácie schopné identifikovať osobu. Anonymné informácie sa týkajú používania informácií, pomocou ktorých nie je možné vystopovať konkrétnu osobu, napr. celkový počet návštevníkov našej aplikácie ("Všeobecné informácie"). Informácie schopné identifikovať osobu sa týkajú špecifických informácii o zákazníkovi, napríklad meno, e-mailová adresa. Zdieľanie osobných údajov so spoločnosťou GFX PULSE zvážte iba vtedy, ak súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

 

Získaním prístupu k aplikácii týmto súhlasíte a rozumiete, že nesiete osobnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých platných zákonov.

 

Nesiete osobnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby všetky osoby majúce prístup k tejto aplikácii prostredníctvom vás je si vedomá týchto Všeobecných zmluvných podmienok a dodržiava ich. V prípade , že získavate alebo používate osobné údaje tretích strán, ako napr. meno, e-mailovú, ktoré môžú byť použité na identifikovanie alebo kontaktovanie tretích strán, nesiete osobnú zodpovednosť za to, aby ste poznali a dodržiavali všetky miestne zákony týkajúce sa spracovania ich osobných údajov vrátane, a bez obmedzenia; (i) získať výslovný súhlas od nich na spracovanie ich osobných údajov; (ii) informovať ich o spôsobe spracovania ich osobných údajov; (iii) uviesť dôvod pre ich spracovanie; (iv) uviesť spôsob prístupu ku svojim osobným údajom, ako môžu požiadať o akékoľvek opravy a/alebo odstránenie z vášho súboru.

 

1. Všeobecné údaje

 

Spoločnosť GFX PULSE môže od všetkých návštevníkov aplikácie automaticky získať všeobecné údaje týkajúce sa "používania stránky". Tieto údaje sa používajú len ako celok. Všeobecné údaje pomáhajú spoločnosti GFX PULSE určiť všeobecné použitie vzorca a upraviť aplikáciu tak, aby sme zlepšili vaše skúsenosti s ňou. Tento typ všeobecných údajov je možné kedykoľvek zdieľať s tretími stranami.

Spoločnosť GFX PULSE občas využíva technológiu nazvanú "cookies", vďaka ktorej spoločnosť GFX PULSE môže zistiť, ako, kedy a koľko ľudí navštevuje našu aplikáciu. Cookies spoločnosti GFX PULSE neobsahujú osobné údaje. Informácie získané pomocou technológie cookies nespájame s inými osobnými údajmi, aby sme vedeli, kto ste alebo dokonca aká je vaša e-mailová adresa. Aplikácia môže obsahovať obsah od iných subjektov, ktorý môže sledovať aktivitu používateľa, a ktorý tu nie je opísaný. Predovšetkým niektorí z našich dodávateľov tretích strán môžu technológiu "cookies" využívať spôsobom, akým ju my nevyužívame.

 

2. Osobné údaje

 

Spoločnosť GFX PULSE niekedy od vás potrebuje špecifické údaje, napríklad keď sa prihlasujete do služby. Spoločnosť GFX PULSE môže potrebovať určité osobné údaje ako meno, e-mailová adresa. Osobné údaje môžeme tiež použiť, aby sme vám zaslali informácie o nových produktoch a službách, o ktoré by ste mohli mať záujem, pokiaľ si nezvolíte možnosť nedostávať takéto informácie.

C. Používanie informácií a ich poskytovanie

 

1. Ako spoločnosť GFX PULSE používa osobné údaje

 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť GFX PULSE má právo použiť osobné a všeobecné údaje a akékoľvek iné údaje (súhrnne "údaje"), ktoré získa o vás alebo od vás prostredníctvom jej aplikácie. S výnimkou, ktorá je uvedená nižšie, bez vášho súhlasu, alebo bez zákonného vyžiadania (alebo oprávnenia) spoločnosť GFX PULSE nebude zdieľať údaje o vás s cudzími osobami.

 

D. Bezpečnostné postupy

 

Spoločnosť GFX PULSE prevádzkuje zabezpečené siete údajov chránené štandardnými ochrannými systémami ochrany firewallom a heslom. K osobným informáciám majú prístup iba autorizované osoby spoločnosti GFX PULSE, ktoré musia k uvedeným informáciám pristupovať, aby vám mohli poskytnúť produkty, služby a zákaznícku podporu. Spoločnosť GFX PULSE ohľadne dostatočnosti týchto bezpečnostných opatrení neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky. Spoločnosť NGFX PULSE nebude zodpovedná za akékoľvek priame či nepriame škody vyplývajúce z neplnenia týchto zásad ochrany osobných údajov následkom zlyhania bezpečnosti alebo technickej poruchy. Je dôležité, aby ste vy sami chránili svoje prihlasovacie meno a heslo a neposkytovali ho nikomu inému. Určité informácie je vám možné odoslať prostredníctvom elektronickej pošty.

 

E. Prepojené internetové webové stránky

 

Táto aplikácia obsahuje hypertextové prepojenie, ktoré sú zvýraznené slová alebo obrázky v hypertextovom dokumente, na ktoré keď kliknete, dostanete sa na iné miesto v rámci dokumentu, k inému dokumentu ako takému alebo na inú webovú stránku mimo spoločnosti GFX PULSE. Tieto hypertextové prepojenia na webové stránky môžu obsahovať iné bezpečnostné prístupy než boli poskytnuté tu. Spoločnosť NGFX PULSE nie je zodpovedná za získanie, použitie či poskytnutie informácií získaných prostredníctvom webových stránok alebo odkazov a spoločnosť GFX PULSE sa výslovene zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s takýmto získaním, použitím či poskytnutím informácií.

 

F. Zmeny zásad ochrany osobných údajov spoločnosti GFX PULSE

 

Ak sa spoločnosť GFX PULSE rozhodne zmeniť svoje zásady ochrany osobných údajov, zmeny uvedie tu, takže vždy budete vedieť, aké informácie získavame a ako tieto informácie môžeme používať a poskytovať. Akékoľvek zmeny v zásadách ochrany osobných údajov budú považované za platné okamžite po ich uverejnení v rámci tejto aplikácie. Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy upravené: december 2014.

 

G. Ako kontaktovať spoločnosť GFX PULSE

 

V prípade, že spozorujete akékoľvek nepresnosti týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré by ste chceli zmeniť, alebo že máte otázky v súvislosti s týmito zásadami, prosím pošlite e-mail na info@gfxpulse.sk.

 

Týmto vyhlasujete a zaručujete, že máte zákonnú právomoc prijať tieto zásady ochrany súkromia vo vašom mene alebo v mene všetkých strán, ktoré zastupujete. Ak s týmito zásadami ochrany súkromia nesúhlasíte, prosím, nestiahnite si ani nepoužívajte aplikáciu Skiorama.